۱۳۹۴-۰۶-۱۴ مدرسه مهارت سازه های خودرو دیار در گلپایگان افتتاح گردید

مدرسه مهارت سازه های خودرو دیار با هدف پرورش استعدادهای منطقه، جهت پیشرفت روزافزون در صنعت خودرو

به دست توانمند مهندس پرندوار ریاست و پرسنل سالن بدنه سازی گردآوری و با حضور رؤسای دانشگاه ها،هنرستان ها،اداره کار و سازمان فنی و حرفه ای شهرستان گلپایگان توسط جناب آقای مهندس یسن پور مدیریت محترم کارخانه و مدیران ارشد سازمان افتتاح گردید و در تاریخ 1394/5/7 مورد بهره برداری قرار گرفت.