محمد تقی خانلو

مدیرعامل
دکتر مهدی صفری رئیس هیأت مدیره
جمشید ایمانی کتک لاهیجانی نایب رئیس هیأت مدیره
محمد تقی خانلو عضو هیأت مدیره
حبیب مزروعی عضو هیأت مدیره